Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla Użytkowników serwisu umieszczonego pod domeną https://fundacjadonbosco.org

Dla kogo ma zastosowanie Polityka Prywatności?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do Użytkowników serwisu umieszczonego pod domeną https://fundacjadonbosco.org prowadzonego przez Salezjańską Fundację Misyjną „Don Bosco” z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20, KRS: 0000798644; NIP: 9512489701; REGON: 384275908, która jest jego jedynym właścicielem.

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco” z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20, KRS: 0000798644; NIP: 9512489701; REGON: 384275908 Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: biuro@fundacjadonbosco.org

W jakich celach oraz w jakim zakresie mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?
Jaki charakter ma podanie danych osobowych?

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach i zakresie:
a) w celach związanych z zawarciem i realizacją postanowień umowy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Zakres usług wchodzących w zakres umowy określony został w Regulaminie świadczenia usług i obejmuje umożliwienie Użytkownikowi wpłatę darowizny na wskazany przez Użytkownika Cel. W tym przypadku zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kwotę darowizny. Podanie danych ma charakter umowny jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
b) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych określonych w pkt. a powyżej jest również art. 6 ust.1 lit c) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust.1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. jest ono konieczne ze względu na wystawianie przez Administratora tj. Salezjańską Fundację Misyjną Don Bosco potwierdzenia wpłaty przez Państwa darowizny;
c) W celu wysyłania newslettera- w przypadku Użytkowników, którzy wyrazili swoją zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. W tym przypadku zakres przetwarzanych danych obejmuje adres e-mail, a jeśli w adresie e-mail znajdują się jakieś dane osobowe np. imię, nazwisko to również i te dane.
d) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z działaniem Salezjańskiej Fundacji Misyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania. W tym przypadku zakres przetwarzanych przez Administratora danych może obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub ewentualnie inne dane podane przez Państwa w zapytaniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi i/lub informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie.
e) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w związku z umową. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uważa się przetwarzanie danych osobowych w związku koniecznością dociekania przez Administratora danych roszczeń w związku z zawartą umową.

Informacje o zmianie celu przetwarzania

Informujemy, iż Administrator danych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany Administrator danych przed takim dalszym przetwarzaniem informuje osobę, której dane dotyczą, o innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 RODO, a gdy jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa- zobligowany jest do uzyskania jej zgody.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą tj. pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

a) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania– do czasu udzielenia informacji zwrotnej, a w razie dalszych pytań- do czasu udzielenia wyczerpujących informacji;
b) w celach związanych z zawarciem i realizacją postanowień umowy – przez czas trwania umowy;
c) w celach związanych z wysyłką newslettera- od momentu wyrażenia przez Państwa zgody na jego otrzymywanie do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na jego otrzymywanie;
d) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w związku z umową – przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, uprawniających do dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, jednakże nie dłużej niż przez 10 lat.

Informacje o odbiorcach danych osobowych oraz kategorii odbiorców

Informujemy, iż dane osobowe mogą być:
a) powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO procesorom – tj. podmiotom, którym Administrator powierza dane w związku z koniecznością świadczenia usług w ramach zawartej umowy. Procesorami są np. podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowych, obsługi księgowo-finansowej, w obszarze IT. Wykaz podmiotów, którym powierzane są dane osobowe dostępny jest pod linkiem https://fundacjadonbosco.org/lista-procesorow/
b) ujawniane organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa,

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

1. Informujemy, iż w związku z wykonywanymi na Państwa rzecz usługami dane osobowe są lub mogą być przekazywane poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), czyli do państwa trzeciego.
2. Informacje na temat wykazu podmiotów poza EOG, którym ujawniane są dane osobowe zamieszczone są pod linkiem https://fundacjadonbosco.org/lista-procesorow/

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193), www.uodo.gov.pl

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu

1. Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
2. Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, zastosowane zostały pliki cookies. Szczegółowej informacje na temat stosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępny jest pod linkiem https://fundacjadonbosco.org/polityka-cookies/

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.