Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa prawne i techniczne zasady oraz warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu przez Salezjańską Fundację Misyjną „Don Bosco” z siedzibą w Warszawie przy ul. Korowodu 20, KRS: 0000798644; NIP: 9512489701; REGON: 384275908, która jest jego jedynym właścicielem.

§2
Definicje

Określeniom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie :
1. Serwis – internetowy serwis umieszczony pod domeną https://fundacjadonbosco.org prowadzony przez Salezjańską Fundację Misyjną z siedzibą przy ul. Korowodu 20 w Warszawie (02-829), NIP: 9512489701, REGON: 384275908 KRS: 0000798644.
2. Cel – ogłaszana za pomocą Serwisu akcja, która polega na zbiórce środków finansowych dla realizacji określonego celu, który wpisuje się w działalność statutową Operatora.
3. Operator – Salezjańska Fundacja Misyjna z siedzibą przy ul. Korowodu 20 w Warszawie (02-829), NIP: 9512489701, REGON: 384275908 KRS: 0000798644.
4. Cele statutowe Operatora – określone w statucie Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco” cele, do których należą:
a) działalność na rzecz wspierania misji salezjańskich i dzieł towarzystwa salezjańskiego,
b) wszechstronne wspieranie misjonarzy rodziny salezjańskiej, a szczególnie misjonarzy towarzystwa salezjańskiego (salezjanów),
c) organizowanie pomocy, w tym wsparcia materialnego i duchowego, na rzecz potrzebujących mieszkańców różnych krajów świata, wśród których działają członkowie rodziny salezjańskiej, w tym również emigrantów, a w szczególności: prowadzenie wspieranie działalności kultu religijnego, charytatywnej, społecznej, kulturowej, edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, humanitarnej, działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz służącej redukcji ubóstwa,
d) wsparcie rodziny salezjańskiej w realizacji charyzmatu, w sposób szczególny inicjatyw na rzecz młodzieży,
e) promocja misji i działalności prowadzonej przez rodzinę salezjańską,
f) działalność na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego,
g) wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego,
h) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, kształcenia zawodowego, badań naukowych, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży oraz działań opiekuńczo-wychowawczych,
i) wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
j) promocja i organizacja wolontariatu,
k) działalność charytatywna,
l) tworzenie infrastruktury i wyposażenia potrzebnych do statutowej działalności fundacji.
5. Serwis Pośrednictwa Finansowego – internetowy serwis umożliwiający dokonywanie płatności prowadzony przez PayPro SA (PayPro) –z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora.
7. Darczyńca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty wpłaty na realizację celów statutowych przez Operatora.
8. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, która stanowi kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na realizację określonego celu statutowego przez Salezjańską Fundację Misyjną „Don Bosco”.
9. Newsletter – czasopismo rozsyłane do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, na adres e – mailowy wskazany w formularzu.
10. Usługi – usługi, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników.

§3
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Serwisu określa prawne i techniczne zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu, w tym m.in.: usługi świadczone przez Operatora, prawa i obowiązki Użytkowników, Darczyńców i Operatora oraz zakres odpowiedzialności Operatora.
2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. Użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, akceptuje Regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Dodatkowo każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Usług świadczonych przez Operatora, akceptuje Regulamin przy wypełnieniu właściwego formularza online.
4. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem https://fundacjadonbosco.org/regulamin/ a Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, pod adresem https://fundacjadonbosco.org/polityka-prywatnosci/ Dodatkowo Polityka Cookies dostępna jest pod adresem https://fundacjadonbosco.org/polityka-cookies/
5. Umowa pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem dotycząca usług określonych w §5 zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza dotyczącego określonej usługi, znajdującego się na stronie.
6. Serwis działa wyłącznie w celu wspierania oraz realizacji działań statutowych Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco”.

§4
Warunki techniczne

1. Korzystanie z serwisu wymaga stałego połączenia internetowego, przeglądarki internetowej Mozilla Firefox 3.0., Google Chrome lub innej o podobnych właściwościach
2. Serwis wymaga włączonej obsługi „cookies”
3. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.

§5
Świadczone usługi

1. Serwis umożliwia użytkownikom przeglądanie zamieszczonych celów oraz dokonywanie na nie wpłat.
2. Serwis umożliwia użytkownikom zapisanie się na newsletter Operatora.
3. Serwis wysyła swoim darczyńcom wiadomości z podziękowaniem drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

§6
Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne
2. Operator dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia ciągłości działania Serwisu. Operator zastrzega jednak, że w działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, m. in. w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, dokonania prac konserwacyjnych. Operator nie jest jednak zobowiązany do informowania o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
3. Operator zastrzega, że wszelkie materiały i wiadomości dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Zabrania się wykorzystania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, w tym kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz innych form korzystania z materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego prawa z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4.
4. Wykorzystanie Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części, możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora.
5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
6. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
7. Dokonując darowizny darczyńca oświadcza że jest właścicielem przekazywanych środków i ma prawo do samodzielnego rozporządzania nimi.

§ 7
Zasady przekazywania darowizn

1. Przekazywanie wszelkich Darowizn, o których mowa w niniejszym Regulaminie może odbywać się poprzez wpłatę kwoty na rachunek Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco”, za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty.
2. Z chwilą przekazania jakiejkolwiek darowizny Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. W przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego – Serwis pośrednictwa finansowego pobiera na swoją rzecz prowizję – zgodnie z warunkami umowy zawartej między Serwisem pośrednictwa finansowego a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji.
4. Operator oświadcza, że darowizna przekazywana przez Użytkowników jest pożytkowana na rzecz wskazanych w serwisie celów mieszczących się w działalności statutowej Operatora
5. Po dokonanej wpłacie za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego Darczyńca otrzyma automatyczne potwierdzenie wypełnienia formularza płatności w Serwisie oraz podziękowanie za złożoną ofiarę. Podziękowanie zostanie przesłane drogą mailową po zaksięgowaniu płatności w Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco”.
6. Po dokonanej wpłacie poza Serwisem Pośrednictwa Finansowego Darczyńca otrzyma podziękowanie za złożoną ofiarę drogą mailową po zaksięgowaniu płatności w Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco”.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Operatora, w trakcie trwania akcji, cel, na który prowadzona jest zbiórka, stanie się bezprzedmiotowy, Operatorowi przysługuje prawo do przeznaczenia w całości zebranej kwoty na realizację celów statutowych.
8. W przypadku, gdy kwota zebrana na dany cel będzie wyższa aniżeli potrzebna i zbierana na jego realizację, Operator zastrzega sobie prawo do przeznaczenia zebranej nadwyżki na realizację celów statutowych.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7-8 Operator zobowiązuje się powiadomić o niej Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie.

§8
Newsletter

1. Po wyrażeniu przez Użytkownika za pomocą Serwisu zgody na otrzymywanie od Operatora Newslettera będzie on każdorazowo wysyłany przez Operatora na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania poprzez naciśnięcie aktywnego przycisku znajdującego się na końcu każdego Newslettera o treści „Rezygnuję z Newslettera ”.

§9
Odpowiedzialność

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
2. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę oraz/lub krzywdę, które mogą się pojawić w związku z: problemami technicznymi Serwisu w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, które pozostają w sprzeczności z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu, w tym przez filtry antyspamowe.
5. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Użytkowników lub osób trzecich.
6. Operator może za pośrednictwem Serwisu umożliwić Użytkownikom dostęp do usług świadczonych przez osoby trzecie. Operator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym za działania i/lub zaniechania Serwisu Pośrednictwa Finansowego.
7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, a także w przypadku naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
8. Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
9. Operator umieszcza w Serwisie możliwie najbliższą do rzeczywistej sumę Darowizn, które przekazane zostały przez Użytkowników na określony cel, na który prowadzona jest zbiórka. Operator zastrzega jednak, że suma ta może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Darowizn ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, procesie księgowania czy też braki odpowiedzi z systemu płatności.

§10
Reklamacja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z działaniem Serwisu.
2. Reklamację, o której mowa w ust. 1, należy kierować drogą elektroniczną bezpośrednio na adres biuro@fundacjadonbosco.org, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w terminie 14 dni. Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej lub pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
5. Operator nie rozpatruje reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu pośrednictwa finansowego. Reklamacje te składać należy bezpośrednio do Serwisu pośrednictwa finansowego.

§11
Zmiany Regulaminu

1. Operatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w razie zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa poniżej w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:
a) z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) w razie konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;
c) w przypadku zaistnienia zmian związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub jakiejkolwiek ze świadczonych w ramach Serwisu Usług;
d) w przypadku zaistnienia zmian w zakresie danych adresowych, rejestracyjnych, strukturalnych Fundacji;
e) w razie konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa;
f) w razie zaistnienia innych szczególnych okoliczności, uzasadniających dokonanie zmiany.
2. Informacje o zmianie wprowadzonej do Regulaminu zgodnie z niniejszym ustępem zostaną przekazane Użytkownikowi na jeden z poniższych sposobów tj. za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika;
b) wiadomości poprzez jej wyświetlenie w ramach Serwisu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w powiadomieniu.

§12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie.
2. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu.
3. Kontakt z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną biuro@fundacjadonbosco.org, a także w formie pisemnej pod adresem siedziby Operatora.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.