Statut Salezjańskiej Fundacji Misyjnej „Don Bosco”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2018 r. przez Salezjański Ośrodek Misyjny z siedzibą w Warszawie – Repertorium A Nr 4220/2018.

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3.
Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie.

§ 4.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami zasłużonym dla Fundacji osobom fizycznym i prawnym.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.
Celem Fundacji jest:
1. Działalność na rzecz wspierania misji salezjańskich i dzieł Towarzystwa Salezjańskiego;
2. Wszechstronne wspieranie misjonarzy Rodziny Salezjańskiej, a szczególnie misjonarzy Towarzystwa Salezjańskiego (salezjanów);
3. Organizowanie pomocy, w tym wsparcia materialnego i duchowego, na rzecz potrzebujących mieszkańców różnych krajów świata, wśród których działają członkowie Rodziny Salezjańskiej, w tym również emigrantów, a w tym: prowadzenie i wspieranie działalności kultu religijnego, charytatywnej, społecznej, kulturowej, edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, humanitarnej, działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz służącej redukcji ubóstwa;
4. Wsparcie Rodziny Salezjańskiej w realizacji charyzmatu, w sposób szczególny inicjatyw na rzecz młodzieży;
5. Promocja misji i działalności prowadzonej przez Rodzinę Salezjańską;
6. Działalność na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
7. Wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego;
8. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa, kształcenia zawodowego, badań naukowych, edukacji, oświaty i wychowania, w tym wspieranie i promocja różnych form kształcenia młodzieży oraz działań opiekuńczo-wychowawczych;
9. Wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
10. Promocja i organizacja wolontariatu;
11. Działalność charytatywna;
12. Tworzenie infrastruktury i wyposażenia potrzebnych do statutowej działalności fundacji.

§ 7.
1. Fundacja realizuje powyższe cele przez działalność pożytku publicznego zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:
a. wsparcie duchowe, kulturowe i formacyjne misji salezjańskich i misjonarzy;
b. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym i organizacyjnym w realizacji projektów misyjnych, zgodnych z celami Fundacji;
c. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym i organizacyjnym na rzecz kształcenia i edukacji misjonarzy i misjonarek z Rodziny Salezjańskiej;
d. organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych animacji misyjnych oraz pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej, w tym organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach animacji misyjnej, a także pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, w tym pomoc rodzinom i instytucjom edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym;
e. propagowanie systemu wychowawczego św. Jana Bosko;
f. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Rodziny Salezjańskiej oraz informowanie o działalności misjonarzy i misjonarek salezjańskich, w tym organizowanie spotkań i konferencji celem upowszechniania informacji na temat działalności misyjnej, prowadzenie stron internetowych, profili na internetowych portalach społecznościowych i działalności wydawniczej;
g. tworzenie i prowadzenie serwisów fundraisingowych oraz aplikacji internetowych oraz tworzenie i promowanie szeroko pojętych informacji medialnych w prasie, radiu, telewizji, internecie i innych środkach społecznego przekazu;
h. promocja idei misyjnej i wolontariatu;
i. utrzymywanie kontaktów z darczyńcami i partnerami fundacji oraz informowanie ich o działalności misyjnej;
j. prowadzenie domu dla misjonarzy i wolontariuszy misyjnych;
k. udział w kosztach związanych z wypoczynkiem i leczeniem misjonarzy i misjonarek wywodzących się z Rodziny Salezjańskiej;
l. udział w kosztach związanych z wyjazdami wolontariuszy na misje, z ich przygotowaniem do wyjazdu na misje oraz ich leczeniem;
m. zbieranie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji;
n. wspieranie finansowe działalności misyjnej Towarzystwa Salezjańskiego oraz działalności misyjnej innych grup Rodziny Salezjańskiej;
o. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego oraz wychowawczo-edukacyjnego salezjańskich dzieł misyjnych;
p. organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, w tym koncertów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów;
q. współpraca z innymi podmiotami w zakresie misyjnym;
r. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności naukowo-badawczej i informacyjnej w zakresie określonym celami Fundacji oraz działalności na rzecz misji, osób i instytucji współpracujących z Fundacją;
s. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, publikacji i materiałów audiowizualnych;
t. współorganizowanie, pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego;
u. pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin oraz współorganizowanie tych inicjatyw;
v. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
w. tworzenie zaplecza materialno-finansowego oraz przestrzeni pracy dla wolontariatu;
x. organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz wychowanków salezjańskich dzieł misyjnych i ich rodzin oraz środowiska lokalnego;
y. troska o funkcjonowanie misji (utrzymanie dzieł związanych z celami misyjnymi);
z. zapewnienie infrastruktury i wyposażenia potrzebnego do działalności statutowej fundacji;
aa. możliwość dokonywania inwestycji w ramach realizacji celów statutowych fundacji;
bb. tworzenie funduszu statutowego dla realizacji celów statutowych fundacji.
3. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest:
a. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym i organizacyjnym w realizacji projektów misyjnych, zgodnych z celami Fundacji;
b. świadczenie bezpośredniej pomocy o charakterze finansowym, rzeczowym i organizacyjnym na rzecz kształcenia i edukacji misjonarzy i misjonarek z Rodziny Salezjańskiej;
c. organizowanie i prowadzenie wyjazdowych i stacjonarnych animacji misyjnych oraz pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej, w tym organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach animacji misyjnej, a także pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, w tym pomoc rodzinom i instytucjom edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym;
d. gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności Rodziny Salezjańskiej oraz informowanie o działalności misjonarzy i misjonarek salezjańskich, w tym organizowanie spotkań i konferencji celem upowszechniania informacji na temat działalności misyjnej, prowadzenie stron internetowych, profili na internetowych portalach społecznościowych i działalność wydawnicza;
e. tworzenie i prowadzenie serwisów fundraisingowych oraz aplikacji internetowych oraz tworzenie i promowanie szeroko pojętych informacji medialnych w prasie, radiu, telewizji, internecie i innych środkach społecznego przekazu;
f. udział w kosztach związanych z wyjazdami wolontariuszy na misje, z ich przygotowaniem do wyjazdu na misje oraz ich leczeniem;
g. zbieranie środków finansowych oraz rzeczowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji, w tym rozprowadzanie materiałów misyjnych;
h. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego oraz wychowawczo-edukacyjnego salezjańskich dzieł misyjnych;
i. organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych, w tym koncertów, warsztatów, szkoleń, spotkań, sympozjów;
j. pozyskiwanie środków i dofinansowanie działalności naukowo-badawczej i informacyjnej w zakresie określonym celami Fundacji oraz działalności na rzecz misji osób i instytucji współpracujących z Fundacją;
k. prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, publikacji i materiałów audiowizualnych;
l. współorganizowanie, pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego;
m. pozyskiwanie środków i dofinansowanie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin oraz współorganizowanie tych inicjatyw;
n. tworzenie zaplecza materialno-finansowego oraz przestrzeni pracy dla wolontariatu;
o. prowadzenie domu dla misjonarzy, wolontariuszy i gości Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.

§ 8.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującym prawem. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Kierowanie działalnością gospodarczą należy do Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji może powierzyć kierowanie działalnością gospodarczą jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi:
1. fundusz założycielski w wysokości 5 000 zł wyznaczany w akcie notarialnym jej ustanowienia;
2. środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek publicznych;
d. odpisów od podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
e. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
f. dochodów z działalności gospodarczej;
g. odsetek, lokat i depozytów bankowych;
h. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11.
1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców.
3. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12.
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu i Rady, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady i Zarządu lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Rady i Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji lub Fundatora;
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie Rady i Zarządu lub pracownicy oraz osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI

§ 13.
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą propaguje cele Fundacji i nadzoruje działalność Zarządu Fundacji.
2. W skład Rady wchodzi od jednego do trzech członków nominowanych przez Fundatora oraz z mocy statutu Fundator.
3. Uprawnienia Fundatora wykonuje każdorazowy Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

§ 15.
Do kompetencji Rady należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji;
c. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
d. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium oraz zatwierdzanie planu budżetu;
f. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
g. nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 16.
1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
2. Każdy Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. W jego miejsce Fundator może powołać nowego członka Rady.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Powiadomienie o posiedzeniu może zostać dokonane drogą elektroniczną. Dla skutecznego powiadomienia wymaga się potwierdzenia jego otrzymania przez osobę, do której zostało skierowane.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Fundator.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć gościnnie zaproszeni przez Członków Rady goście, na których uczestnictwo wszyscy pozostali członkowie Rady wyrażą jednogłośnie zgodę.

§ 18.
1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 19.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje zwykłą działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a. przygotowanie planów merytorycznych i finansowych;
b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, przy czym na nieujęte w planie budżetu operacje finansowe powyżej kwoty 50 000 zł konieczna jest zgoda Rady Fundacji;
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
f. przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz ustalanie wysokości wsparcia finansowego;
g. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
3. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji, powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 21.
1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Przed upływem kadencji każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę.

§ 22.
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Fundacji z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienie o posiedzeniu może zostać dokonane drogą elektroniczną. Dla skutecznego powiadomienia wymaga się potwierdzenie jego otrzymania przez osobę, do której zostało skierowane.

§ 23.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu.
2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 24.
1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ZMIANA STATUTU

§ 25.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26.
1. Decyzję o zlikwidowaniu Fundacji podejmuje Fundator.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Po rozwiązaniu majątek Fundacji przeznaczony zostanie na cele realizowane przez Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorię (Prowincję) św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Warszawa, dnia 3 lipca 2019 roku


Za Fundatora:
Ksiądz Jacek Jan Zdzieborski uprawniony do samodzielnej reprezentacji Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z siedzibą w Warszawie